parallax image

Melding om installasjonsarbeid
i Mo Industripark

I forbindelse med utførelse og endring av elektriske lavspenningsanlegg tilknyttet Svabo Industrinett AS sitt forsyningsanlegg, skal melding om installasjonsarbeid sendes MIP Industrinett AS.

Dette gjelder for følgende områder:

 • MIP Vika
 • Rana Gruber i Vika
 • Kaiområdet rundt RIT
 • Hele Mo industripark
 • Handelsparken i Svortdalen

I henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 14, skal det sendes melding til netteier før utførelse og endringer av anlegget påbegynnes. Det vises for øvrig til samme paragraf for mer utdypende tekst. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060

Skjema for melding av installasjonsarbeid

Meldingene skal sendes til følgende adresse:

melding.installasjon@svabonett.no

Hva skal meldes inn og hvordan?

Svabo Industrinett AS vil etter hvert ta i bruk elektronisk
meldingsbehandling som vil erstatte dagens manuelle
papir-flyt. System og rutiner omkring dette vil vi informere
om så snart vi er klar for å ta imot meldingene.

Følgende anlegg skal meldes:

 • Nye tavler i nye bygg.
 • Nye tavler i eksisterende bygg.
 • Større ombygginger i bygg som samtidig
  berører overstrømsvern i tavler.
 • Nye målerinstallasjoner i nye og gamle bygg.
 • Endringer i bestående målerinstallasjoner
  i nye og gamle bygg.
 • Nye gatelysanlegg og områdebelysning.
 • Nye ladestasjoner.
 • Nye pumpestasjoner.
 • Bommer.

Noen mindre endringer som krever
ikke melding til Svabo Industrinett AS:

For mindre utvidelser og forandringer som ikke medfører
bruksendringer og som ikke berører overstrømsvern er det
ikke nødvendig å sende melding.

Ved nybygg eller utvidelse av eksisterende installasjoner
gjelder de samme regler for forhåndsmelding som utenfor Industriparken.

Kontaktpunkt
El-entrepenør

Espen Moe
Driftsingeniør
480 64 146
espen.moe@svabonett.no

Halvor Heyerdahlsvei 45, 8626 Mo i Rana
Org.nr: 921 025 610

post@svabonett.no

Skroll til toppen