parallax image

Kontaktpunkter måling og avregning

Felles epost:
avregning@svabonett.no

Aleksander Jamtli
Prosjektleder
Telefon: 928 96 830
aleksander.jamtli@svabonett.no

Sandra Olsen
Prosjektleder
Telefon: 909 87 342
sandra.olsen@svabonett.no

Få full oversikt!

Målere tilknyttet kunde-forholdet, faktura, eget forbruk pr. måler fordelt etter år, måned eller time, abonnements- og tariffopplysninger.

Nettleie

Alle nettselskap fastsetter nettleien (tariffen) til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt som fastsettes av Norges Vassdrag- og Energidirektorat.

Tariff 2023 for næringskunder:
Alminnelig nivå 3: 0.33 kr/kWh
Årsavgift per målepunkt: kr. 4400,-

Nettselskapenes utforming av nettleie er regulert med hjemmel i energiloven. Nettleien skal gi nettselskapene inntekter til dekning av kostnader ved drift og vedlikehold innenfor den regulerte inntekten.

Nettleien vil normalt sett reguleres én gang i året og alle nettkunder vil motta et tariffbrev som beskriver hvilken pris- og tariffgruppe kunden tilhører for neste års tariff.

Informasjon om nettleie fra NVE

Forbruksavgift

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk.
Satsen omfatter blant annet kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Avgiftssatser for 2023

  • Lav alminnelig sats, januar – mars: 9,16 øre per kWh
  • Alminnelig sats, april – desember: 15,84 øre per kWh
  • Redusert avgift: 0,546 øre per kWh

Det er fritak på kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel
  • husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms

Informasjon om forbruksavgift fra Skatteetaten

Leveringsplikt

Nettselskapene er i energiloven § 3-3 pålagt å tilknytte nye kunder nettet og å levere elektrisk energi til forbrukskundene.

Leveringsplikten innebærer en plikt til å la kunder bli tilknyttet nettet og en plikt til å levere elektrisk energi til forbrukerne innenfor det området konsesjonen gjelder for

Nettselskapene er pålagt såkalt leveringsplikt for å sikre at kundene ikke skal miste strømmen ved flytting, når strømleverandøren ikke lenger kan levere strøm, eller når kunden ikke betaler strømregningen og strømleverandører av den grunn avslutter leveransen.

Svabo Industrinett AS er ikke en kraftleverandør av strøm annet enn til leveringsplikt.

Prisen for leveringspliktig strøm er spotpris for området + påslag 5 øre/kWh eks. moms. Påslaget på 5 øre/kWh skal fungere som et incentiv for at kunden selv skal finne en ny strømleverandør.

Hvis du som kunde er på leveringsplikt oppfordrer Svabo Industrinett AS dere å finne en ny kraftleverandør.

Informasjon om leveringsplikt fra NVE

Se www.strompris.no for å sammenligne strømpriser.

Leveringskvalitet

Det er utarbeidet egen prosedyre for hvordan vi skal håndtere klager på spenningskvalitet som du kan laste ned til høyre.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet gjelder for alle nettselskap. Se link til forskriften her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557

Klage på spenningskvalitet.

Last ned vår prosedyre.

Halvor Heyerdahlsvei 45, 8626 Mo i Rana
Org.nr: 921 025 610

post@svabonett.no

Skroll til toppen