Standard tilknytningsvilkår

Det er nettselskapet som er eier av distribusjonsnettet, normalt fram til første fordeling i bygget.

Ved nyetablering må strømmen måles uansett om du er ny kunde eller har fått nye lokaler. Dersom dere har en leieavtale med inkludert strøm er det mulig dere er unntatt en tilknytningskontrakt.

Alle anlegg med elektrisk forsyning skal ha tilknytningskontrakt med Svabo Industrinett AS.
Se vedlagte mal for standard tilknytningskontrakt.

Kontrakt

Nedenfor finner du vår standard tilknytningskontrakt.

Kontrakten skal sendes til avregning@svabonett.no.

Anleggsbidrag

Det er utarbeidet en egen prosedyre for anleggsbidrag.

Det er viktig at Svabo Industrinett AS blir kontaktet så tidlig som mulig hvis det er aktuelt med større endringer i eksisterende anlegg eller behov for nytilknytning. Se vedlagte prosedyre.

Ta kontakt med en av Svabo Industrinett AS sine prosjektledere for nærmere avklaring av behov, prosjektering og beregning av anleggsbidrag.

Prosedyre

Nedenfor finner du vår prosedyre for anleggsbidrag.

Permanent strømtilkobling/
Inntaksbestemmelser

Det er Svabo Industrinett AS sitt ansvar å legge fram forsyning til nye bygg og installasjoner. Skisse som viser standard grenseskille mellom forsyningsanlegg og kunde kan du laste ned til høyre.

Vi trenger å vite forventet strømforbruk, ønsket effekt, situasjonsplan, samt en plan for ferdigstillelse av bygget for å kunne starte prosjektering og utførelse av strømforsyningen.

Skisse standard grenseskille

Svabo Industrinett AS må kontaktes så snart som mulig ved etablering av nye bygg eller andre installasjoner som trenger strømforsyning.

Gravemelding og kabelpåvisning

Skal du grave må du huske å få kabelpåvisning.

Strømkabler kan være livsfarlig og du kan bli erstatningsansvarlig for skader på materiell,
reparasjoner og kostnader i forbindelse med strømbrudd.

Den som graver er ansvarlig for å skaffe kabelpåvisning
og sikre merking av påvist kabeltrase.

Gravemelding og rettningslinjer for graving

MIPs gravemeldingsskjema lastes ned her. Øvrige rettningslinjer lastes ned nedenfor.

Bebyggelse nær høyspentanlegg

Informasjon om avstander og
elektromagnetiske felt

Alt arbeid nærmere enn 30 meter skal godkjennes av Svabo Industrinett AS før byggestart.

Det også en generell byggeforbudssone for 22 kV linje på
6 meter, og for 132 kV linje på 10 meter, målt vannrett fra nærmeste faseleder. Innenfor Mo Industripark har vi både 132 kV og 22 kV linjenett.

Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt.

Informasjon fra NVE

Se informasjonsbrosjyre fra
NVE om elektromagnetiske felt.

Skogrydding

Grunneiere eller andre som ønsker å drive hogst nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer, skal ta kontakt med Svabo Industrinett AS for godkjenning før arbeidet starter. Ved skade på høyspentlinjer grunnet skogrydding, kan den som foretar hogsten bli erstatningsansvarlig.

Svabo Industrinett AS har ansvar for å fjerne trær som er så nær linjen at den kan skades.

Aktivitet nær
høyspenningslinjer og kabler

Se vår informasjonsbrosjyre.

Halvor Heyerdahlsvei 45, 8626 Mo i Rana
Org.nr: 921 025 610

post@svabonett.no

Skroll til toppen